Pages

Monday, May 23, 2016

சுப்பிரமணிய பாரதியின் சிந்தனைகள் ...

சுப்பிரமணிய பாரதியின் சிந்தனைகள் ...·                     
o   மற்றவர்களின் உள்ளத்தில் உங்களைப் பற்றிய பொய்யான மதிப்பை    
     உண்டாக்க முயற்சிக்காதீர்கள்.இதனால் பல இடங்களில்  
     அவமானப்படலாம்.

o   கேட்டவுடன் உலகில் எதுவும் கிடைப்பதில்லை. பக்திக்கும் இது  
     பொருந்தும். பக்குவமடைந்த பிறகே கேட்ட வரம் கிடைக்கும். இதற்கு பல 
     காலம் பொறுக்கவேண்டும்

o    பக்தி அதிகரிக்க அதிகரிக்க மனோபலம் அதிகரிக்கும். அப்படிப்பட்டவன் 
      இந்த பிறப்பிலேயே தெய்வ நிலைக்கு உயர்ந்து விடுவான். கலி உலகக்  
      கோட்பாடு

o    வீட்டில் தெய்வத்தைக் காணும் திறமை இல்லாதவன்,   
       மலைச்சிகரத்திற்குச்  சென்று குகையில் அமர்ந்து தவம் செய்தாலும்   
      கடவுள் தரிசனத்தைப் பெற முடியாது.

o   தனிமையை விரும்பியோ, மந்திரம் ஜெபித்தோ, யோகபயிற்சியில் 
     ஈடுபட்டோ உலகத்தை விட்டு விலக முயற்சிக்க வேண்டாம். உலக 
     விஷயங்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டே மனதை ஒருநிலைப் படுத்துவதே 
      பயனுடைய செயல்.
o   துன்பம் நேரும்போது துணிச்சல் என்னும் கடிவாளத்தால் கட்டி 
     மனக்குதிரையைப் பிடித்து நிறுத்த வேண்டும். இதுவே சரியான 
     யோகப்பயிற்சி.

Tuesday, January 12, 2016


[y;ypf;fl;L tPutpisahl;L
 
 
 

Kd;Diu

       nfhy;Nyw;Wf; NfhlQ;Rthid kWikAk;
 
        Gy;yhNs Ma kfs;      -   (fypj;njhif.Ky;iyf;fyp.103 63-64)

  fhjy;> khdk; kw;Wk; tPuk; vd;w %d;iw mbg;gilahf nfhz;L jhd;> jkpodpd; tho;T njhlu;fpwJ. ,jpy; khdk;> tPuk; ,tw;iw> capiu tpl Nkyhf fUJfpwhd;. rq;fj; jkpopy; ghu;j;jhy;> xUtdhy; nra;a Kbahj fhupaj;ij> NtnwhUtd; nra;tij jhd; tPuk; vd;W Fwpg;gpLfpNwhk;. mg;gb nra;gtid ghuhl;b> ntFkjp mspj;J fTutpf;fpNwhk;.

    xUtd; Nghupl;L ntw;wp ngw;why;> mij Nghu;f;fsj;jpy;> gpw Mz;fs; fhz KbAk;. ngz;BUk; fhZk;gb> jd; tPuj;ij giwrhl;l> tPu Mz; kfDf;F fpilj;j xNu tha;g;G> ,e;j [y;ypf;fl;L tpisahl;L.

   jkpou;fspd; tPu tpisahl;lhf [y;ypf;fl;L tpsq;FfpwJ vd;gjw;F rq;f ,yf;fpaq;fNs rhd;whFk;. vl;Lj;njhif E}y;fspy; xd;whd fypj;njhif VWjOTk; ,isQu;fisg; gz;ilj;jkpo;g; ngz;fs; tpUk;gp kzk; Kbj;jikia Ky;iyf;fypapy; Fwpg;gpLfpd;wJ.; VWjOty; my;yJ ry;ypf;fl;L([y;ypf;fl;L) vd;gJ jkpou;fspy; njhd;ik Fbfshd Mau;fspd;(,ilau;>ahjtu;) kuGtop Fy tpisahl;Lf;fspy; xd;whFk;. VW vd;gJ fhis khl;ilf; Fwpf;Fk;. khl;il kdpju;fs; mlf;FtJ my;yJ nfhk;igg; gpbj;J tPo;j;Jtjhd tpisahl;L. jkpou;fspd; tPu tpisahl;Lf;fspy; xd;whff; fUjg;gLk; ,t;tpisahl;L Nfhdhu;fs; vdg;gLk; Mau;fs;(,ilau;) mjpfkhf thOk; ,lq;fspy; elj;jg;gLfpd;wJ. ,j;jifa rpwg;Gfspy; jkpoHfspd; tpisahl;lhf tpsq;Fk; [y;ypf;fl;L Fwpj;j nra;jpfis tPu tpisahl;lhf Muha;tJ mtrpakhFk;.

[y;ypf;fl;L tPutpisahl;L

   VWjOTjy;> VWNfhs;> khLgpbj;jy;> [y;ypf;fl;L> kQ;Rtpul;L> nghy;nyUJ gpbj;jy; vd;W jkpofj;jpd; gy gFjpfspy; gy ngau;fspy; jkpou;fspd; tPu tpisahl;lhf VWjOTjy; miof;fg;ngWfpwJ. 

   gz;ghl;Lj; jpUtpohthfTk;> kf;fspd; rkak; rhu;e;j jpUtpohthfTk;> ,isQu;fspd; tPu czu;it epidT$Uk; tpohthfTk; eilngWk;  tpjkhf [y;ypf;fl;L(VWjOTjy;) nfhz;lhlg;gLfpwJ.

ngau;f;fhuzk;

   ry;yp vd;gJ tpohtpd; NghJ khl;bd; fOj;jpy; fl;lg;gLfpw tisaj;jpidf; Fwpf;Fk;. Gspaq; fk;gpdhy; tisak; nra;J fhisapd; fOj;jpy; mzpAk; tof;fk; jw;NghJk; tof;fj;jpy; cs;sJ. NkYk; 50 Mz;LfSf;F Kd;G Gof;fj;jpy; ,Ue;j 'ry;ypf; fhR vd;Dk; ,e;jpa ehzaq;fis Jzpapy; itj;J khl;bd; nfhk;Gfspy; fl;btplg;gLk; gof;fk; ,Ue;jJ. khl;il mizAk; tPuUf;F me;j gzKbg;G nrhe;jkhFk;. ,e;jg; gof;fk; gpw;fhyj;jpy; 'ry;ypf;fl;L vd;W khwpaJ. Ngr;R tof;fpy; mJ jpupe;J '[y;ypf;fl;L vd;W MdJ vd;Wk; $wg;gLfpwJ.

,yf;fpaj;jpy; VWjOTjy;

   fypj;njhif> ngUk;ghzhw;Wg;gil vd gutyhd ,yf;fpa gilg;Gfspy; VW jOTjiy gw;wpa nra;jpfs; cs;sd. VW jOTtJ tPuj;jpd; milahskhf kl;Lkpd;wp> jpUkzj;Jf;fhd Kd;Kaw;rpahfTk; Ky;iyf;fypapy; Ngrg;gLfpwJ. Ntl;ilapYk; NghupYk; tpyq;Ffis mlf;Fk; gapw;rpahfTk; mJ fUjg;gLfpwJ. Mau; Fyj;jtu;fs; jhd; VW jOTjiy tho;tpay; gz;ghlhf nrk;ikg;gLj;jp ,Uf;fpd;wdu;.

  mf;fhyj;jpy; kz; mirah nrhj;J. nry;tk; vd ngau; ngw;w khL mirAk; nrhj;J. vjpupapd; ,lj;jpy; GFe;J khl;L ke;ijia(Mepiu) ftu;tNj tk;Gf;fpOf;Fk; Aj;j je;jpuk;. Mepiu ftu;NthUk;> mij kPl;NghUk; fhisfis mlf;f Ntz;baJ fl;lhak; vd;gjhy; Mwiy fs;tu;fSk; muz;kid tPuu;fshd kwtu;fSk; mf;fiyapy; Nju;r;rp ngw;wpUe;jdu;. Ky;iy epyj;jtiu jtpu NtW ve;j epyj;jtUk; VW jOtpajhf ve;j nra;jpAk; ,yf;fpaj;jpy; ,y;iy vd;whYk; ,J jkpou;fspd; gz;ghlhfNt mwpag;gl;Ls;sJ.

rpyg;gjpfhuj;jpy; VWjOTjy;

  tsKila ,isa fhisia mlf;fp> VwpatUf;F cupats; ,k; Ky;iy kyiu mzpe;Js;s nkd;ikahd $e;jiyAilats; vd Ma;r;rpau;fs; Mbg;ghLtijr; rpyg;gjpfhuk;>
        'ky;yy; kotpil Cu;e;jhw;F cupas;.,f;
 
         Ky;iyak; G+q;Foy; jhd;        -     (rpyk;G.Ma;r;rp. nfhS.8)
 
 vd;W  Fwpg;gpLfpwJ.

fypj;njhifapy; VWjOTjy;

    fypj;njhifapd; Ky;iyf;fypapy; ,lngWk; gFjpapy; khLfspd; epwk;> khLfspd; tif> khLfspd; tPuk;> mjid mlf;Fk; ,isQu;fspd; nray;> guz;kPJ mku;e;J VW jOT jiyg; ghu;f;Fk; ngz;fspd; Ngr;Rfs;> ngz;fisg; ngw;w ngw;Nwhu;fspd; ,ay;G ahTk; rpwg;ghff; fhl;lg;gl;Ls;sd.

   Makfd; Makfis kzKbf;f Ntz;Lkhdhy; nfhba NghNuw;iwj; jOtp ntw;wp ngw Ntz;Lk;. ,y;iyNay; ,ts; moF Nkdpiaj; jPz;l ,ayhJ vd;gij>
     'XX! ,ts;, nghUGfy; ey;NyW nfhs;gtu; my;yhy;>
 
     jpUkh nka; jPz;lyu; vd;W> fUkkh>
 
     vy;yhUk; Nfl;g miwe;J> vg;nghOJk;
 
     nrhy;yhy; jug;gl; lts;.  -  2

vd;Dk; tupfs; tpsf;Ffpd;wd.

  gRj;jpuis cila Mau; kfDf;F jiytpia kzk; Kbf;f ngw;Nwhu; vz;zpdu;. jhd; tpUk;gpa jiytNdh nrq;fhhpf; nfhk;gpilapy; GFe;J jOtp ntw;wp nfhz;L tpl;lhd;. jiytpapd; kzk; cWjpahfptpl;lij>
    ',d;W vtd;> vd;id vku; nfhLg;gJ-md;W> mtd;
 
     kpf;Fj;jd; Nkw;nrd;w nrq;fhupf; Nfhl;bilg;
 
     Gf;ff;fhy; Gf;fJ> vd; neQ;R!.

vd;w ghly; tupfs; czu;j;Jfpd;wd.

    gpltk;G+> nrq;fhe;js;G+> fhahk;G+ cs;spl;l kyu;fis mzpe;j Mau;fs; jk; fhisfis mlf;Fgtu;fSf;Fj; jk; kfisj; jUtjhf cWjpaspj;Jr; rptngUkhdpd; Fe;jhypg;gil Nghd;W khl;bd; nfhk;Gfisf; $u;ikahfr; rPtpdu;. mt; vUJfs; ,bxyp Nghy Kof;f kpl;Lj; njhOTf;F te;jd. me;j vUJfisj; jOtpatUf;F mspg;gjhfr; nrhd;d kfspu; tupiraha; epw;gu;. my;yJ guz;kPJ mku;e;J ghu;g;gu;. VW jOTtjw;F Kd;ghf mj;njhopypy; Mykuj;jpd; fPOk;> khkuj;jpd; fPOk; cs;s nja;tq;fis tzq;fp Kiwg;gbj; njhOtpy; gha;e;J fhisfis mlf;Ftu;. mt;thW mlf;f Kw;gLgtdpd; khu;igf; fhisfs; Fj;jpf;fpopg;gJ cz;L.

   mf;fhl;rp ghujf; fijapy; jpnusgijapd; $e;jiyj; njhl;l Jr;rhjddpd; khu;igg; gpse;j tPkidg;Nghy; ,Ue;jJ vd;W VW jOTk; fhl;rp Ky;iyf;fypapy; tpsf;fg;gl;Ls;sJ.

   gy tif fhis khLfs; Xuplj;jpy; (gl;b) milf;fg;gl;L> gpd;G khLgpbf;f tplg;gLk;. mt;thW milf;fg;gbUe;j gy khLfspd; fhl;rp xU Fifapy; rpq;fk;> Fjpiu> Mz; ahid> Kjiy Kjypatw;iw xNu ,lj;jpy; milj;jhy; Vw;gLk; epiyNghy gl;bapy; ,Ue;jJ vdr; rq;f ,yf;fpag; Gytd; Fwpg;gpl;Ls;shd;.

VWjOTjypd; rpwg;G

     ,t;tpisahl;L> Ky;iy epy (Mau;fs;)kf;fspd; jpUkzj;Jld; njhlu;Gilajhfg; gz;ilf;fhyj;jpy; ,Ue;jJ. Ky;iy epy kf;fspd; tPutpisahl;lhf ,Ue;jhYk; njd; jkpofj;jpd; kJiu khtl;lk; rhu;e;j gFjpfspy; ,t;tpisahl;L ,d;Wk; Mu;tkhf epfo;j;jg;gLfpwJ.

 kJiu myq;fhey;Y}u; [y;ypf;fl;L cyfg; Gfo; ngw;wJ.

Nfhdhu;fs; mjpfkhf thOk; njd; jkpofk; kw;Wk; tl jkpofq;fspy; ,d;wsTk; VWjOTjy;(ry;ypf;fl;L) eilngWfpd;wJ.

 ry;ypf;fl;L jw;Nghja jkpo;ehl;by; xt;nthU gFjpapYk; xt;nthU tpjkhf eilngWfpwJ. kJiu myq;fhey;Y}u; Nghd;w ,lq;fspy; thbthry; topahf ntspNaWk; fhisfis ,isQu;fs; tpul;br; nrd;W mjd; jpkpy; kPJ njhq;fpagb Fwpg;gpl;l J}uk; nry;fpwhu;fs;.

  tl jkpofj;jpy; tlk; kQ;Rtpul;L vd;w ngaupy;> 20 mb ePsf; fapw;why; fhisiaf; fl;b> ,UGwKk; fhisia Mz;fs; ,Oj;Jg; gpbf;f> xU rpyu; kl;Lk; mjd; Kd;Nd epd;W nfhk;gpy; cs;s gupRg; gzj;ij vLf;f Kay;fpwhu;fs;.

  Mdhy;> gz;ila fhyj;jpy; Mau;fspd; jpUkzj;jpy; fye;j VWjOTjy; jkpofj;jpd; midj;J gFjpapYk; xNu tpjkhfNt ele;Js;sJ. gz;ila jkpo; E}y;fs; VWjOtiy xNu tpjkhf jhd; Fwpg;gpLfpd;wd.

   jkpou; jpUehshk; nghq;fiynahl;b gy Cu;fspy; ,t;tpisahl;L elj;jg;gLfpd;wJ. ,ijf;fhz ntsp khepyq;fspypUe;Jk;> ntsp ehLfspypUe;Jk; VuhskhNdhu; jkpofj;jpw;F tUif jUfpd;wdu;. NtW rq;f E}y;fspy; fhzg;ngwhj VWjOtiyf; fypj;njhif kl;LNk Fwpg;gpLfpd;wJ. Ky;iyf; fypapy; cs;s gjpNdO ghly;fspy;> Kjy; VO ghly;fs; VWjOtiyg; gw;wpf; $Wfpd;wd.

Gypf;Fsk; fhis

    Gypf;Fsk; vd;Dk; Cu; rptfq;if khtl;lj;jpy; cs;sJ. [y;ypfl;Lf;F vd;W gpuj;Njfkhf tsu;f;fg;gLk; fhisapdk; Gypf;Fsk; . ,J fhq;Nfak; fhisfis tpl kpfTk; Mf;NuhrkhdJ. Gypf;Fsk; fhisfis ghuk;gupa fhy;eil tsu;ghsu;fshd Nfhdhu;fNs(Mau;) tsu;j;J tUfpd;wdu;. cyfstpy; ,e;jpa ehl;bd; gRf;fspd; ghNy mjpf Neha; vjpu;g;G rf;jp nfhz;Ls;sjhf mwpag;gl;Ls;sJ. mjpYk; Gypf;Fsk; ,d gRf;fspd; ghNy rpwe;jJ vd;W tpQ;Qhdpfshy; epUgpf;fg;gl;Ls;sJ.

mlf;fpa Kiw

   nfhk;igg; gpbj;J mOj;jy;> fOj;ijg; gpbj;Jf;nfhz;L fhisapd; khu;gpy; njhq;fy;> fOj;ijj; jpUfy;> ,kpo; vd;Dk; nfhl;Nlwpiaj; jOty;> Njhspy; Vwy;> neUf;fpg; gpbj;jy; Kjyhdit fhisia mlf;fg; nghJtu; ifahz;l cj;jpfs; MFk;.

KbTiu

     ,t;thW Ma kfspUk; VWjOtiyf; fhz Mu;tk; fhl;bA+s;sdu;. VWjOtp ntd;w tPuidNa kzf;fT+k; tpUk;gpdu;. nfy;Nyw;Wf;F mQ;Rfpd;wtid Makfs; jOt tpUk;gtpy;iy. capUf;Fg; gae;J VWjOthjpUf;Fk; Mau; ,isQiu ahUk; tpUk;Gtjpy;iy. jhk; fhjypf;Fk; ngz;zpd; Kiyapil Nghyf; fUjp> Mu;tKld; tPo;e;J jOtp ntw;wpailgtu;fisNa ngw;Nwhu; jk; kfSf;F Vw;wtdfhf; fUJthu;fs; vd;gij>

     nfhy;Nyw;Wf; NfhlQ;Rthiz kWikA+k;
 
     Gy;yhNs> Ma kfs;>
 
     mQ;rhu; nfhiyNaW nfhs;gtu; my;yij>
 
     neQ;rpyhu; Njha;jw;F mupa-capu; Jwe;J-
 
     iethuh Makfs; Njhs;>
 
     tspah mwpah capu;> fhty; nfhz;L>
 
     esptha; kUg;gQ;Rk; neQ;rpdhu; Njha;jw;F
 
     vspaNth> Makfs; Njhs;?
 
     tpiyNtz;lhu; vk;kpdj;J Mau; kfspu;-
 
     nfhiyNaw;Wf; Nfhl;bilj;> jhk;tPo;tu; khu;gpd;
 
     Ky;iyapilg; Nghyg;> Gfpd;.
 
     Mq;F: Fuit joP> ahk;> kuGsp ghb> 7"
 
   vd;w ghly; tupfs; czu;j;Jfpd;wJ.

      vdNt ek; Kd;Ndhu;fs; gy; capu;fisf; nfhy;y tha;g;Gs;s ,lkhfTk;> gyUf;Ff; fhak; Kjypad tpistpf;Fk; ,lkhfTk;> epfo;thfTk; cs;sij ed;F mwpe;jpUe;j R+oypYk; VW jOTjiy tPuf;fiyahfNt Vw;Wf;nfhz;bUe;jdu;. nfhiyj; njhopiyAila fhisia mlf;Fk; typikapy;yhjtidg; gz;ilf;fhy Makfspu; kzg;gJ ,y;iy. vdNt jkpou;fspd; jpUkz tho;Tld; njhlu;Gila VW jOTjy; kpfg;ngupa ,df;FO milahskhff; fUjyhk;. mJNt jkpoHfspd; tPuj;ijf;fhl;Lk; tpisahl;lhfTk; fUjg;gLfpwJ.


அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நண்பர்களே உங்கள் காதலியிடம் நல்ல பெயர் வாங்க.....

 
காதல் இல்லாத மனிதர்களே இல்லை என்று சொல்லலாம்.
 
 
...
இனிமையாக பேசும் காதலர்கள் ஏனோ பெரும் சண்டை போடுவதிலும் வல்லவர்களாக இருக்கின்றார்கள்.
 
இப்படி நீங்களும் உங்கள் காதலியிடம் மாட்டிக் கொண்டிர்களா?
 
அப்படியாயின் இப் பிரச்சனை தீர சில ஐடியாக்கள இங்கே உங்களுக்கு….
 
1.காலையில் எழுந்தவுடன் ஹாய்.. குட் மார்னிங்’ ன்னு ஒரு sms அனுப்பணும்.
உன் குரலை கேட்டாத்தான் இன்னைக்கு பொழுதே நல்லபடியா விடியுதுன்னு ஒரு அப்பட்டமான பொய்யை அவிழ்த்து விடணும் (ஒரு ரூபாய் செலவுதான். என்னங்க பண்றது? பண்ணித்தான் ஆகணும்.) இதே விஷயத்தை ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் நீங்க செஞ்சாகணும்..
 
2. அவங்களைப் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி உங்க செல் ஃபோனோட ஸ்கிரீன் சேவர்’ல அவங்களோட புகைப்படத்தை கண்டிப்பா வெச்சுக்கணும். (எப்பவும் உன் முகத்தையே பார்த்துகிட்டே இருக்கணும்’ன்னுதான் இந்த மாதிரி வெச்சிருக்கேன்னு சொல்லுங்க. இதுலையே அவங்க க்ளீன் போல்ட்)
 
3. அவங்க பேரோட முதல் எழுத்தை பைக் கீ- செயின்’ல தொங்க விட்டுக்குங்க.
எப்பவும் நீ என் கூடவே இருக்கணும்’ன்னுதான் இந்த மாதிரி செய்யுறேன்னு ஒரு பிட்டை விடுங்க.
அப்புறம் பாருங்க…
 
4. சினிமாவுக்கு கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா, படத்தை பார்க்கறீங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பா ஐந்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவங்களை திரும்பி திரும்பி பார்க்கணும்.
எதுக்கு என்னையே பார்க்குறீங்கன்னு கேட்பாங்க.
உன்னைப் பார்க்கும் போது இருக்கிற சுவாரஸ்யம் படம் பார்க்கும் போது இல்லைன்னு நீங்க சொல்லணும். (வேற வழி இல்லைங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் நாம டயலாக் விடணும்’ன்னு அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க)
 
5. அவங்க பேர்ல நிச்சயம் ஏதாவது தமிழ் பாட்டு வந்திருக்கும். அந்த
 பாட்டை எப்படியாவது தேடி கண்டுபிடிச்சு ரிங்டோனா வெச்சுக்குங்க. அவங்க உங்ககிட்ட சண்டை போடும்போது, உங்க ஃபிரண்டைவிட்டு உங்க நம்பருக்கு கால் பண்ண சொல்லுங்க.
அந்த பாட்டு வந்த உடனே அவங்களை பாருங்க.
சண்டை எல்லாம் எங்கே போகுதுன்னே தெரியாது.
 
6. கவிதைங்கிற பேர்ல எதையாவது நீங்க கிரீட்டிங் கார்ட்ல கிறுக்கிக் கொடுத்தே ஆகணும். அந்த கவிதைகள்’ல வானம், கடல், குயில், தேவதை, மயில், போன்ற வார்த்தைகள் கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும்.
 
7. “நீ ரொம்ப அழகா இருக்கேங்கிற அகில உலக பொய்யை ஒரு நாளைக்கு ஐந்து வாட்டியாவது நீங்க சொல்லியே ஆகணும். (இதுக்கு நீங்க கடவுள்கிட்ட தனியா மன்னிப்பு கேட்டுக்குங்க)
 
8. ஹோட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா முதலில் நீங்க ஆர்டர் பண்ணக்கூடாது.
மெனு கார்டை அவங்க கையில கொடுத்து, அவங்களைத்தான் ஆர்டர் பண்ண சொல்லணும்.
புரியுதா? (பெண்களோட உணர்வுகளுக்கு நீங்க மதிப்பு கொடுக்குறவர்’ன்னு அவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை. அதுக்குத்தான்)
 
9. அவங்க எப்படித்தான் ட்ரஸ் பண்ணாலும், ” இந்த ட்ரஸ்’ல நீ தேவதை மாதிரி இருக்கேன்னு மனசாட்சியை கழட்டி வெச்சிட்டு பொய் சொல்லணும்”. (ராத்திரியில நீங்க தூங்கும் போது தேவதைங்க உங்க கண்ணை குத்தும். சமாளியுங்க)
 
10. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்.
அவங்க தோழிங்ககிட்ட பேசும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்.
அவங்க தோழிங்களை நீங்க கண்டுக்காத மாதிரியே இருக்கணும்.
ஏன்னா பல பிரச்சனைகளோட தொடக்கம் இங்கே இருந்துதான் ஆரம்பிக்குது.
இந்த விஷயங்களை எல்லாம் கடைபிடிச்சு பாருங்க உங்கள் காதலும் பிரகாசமாய் இருக்கும்.

Friday, December 25, 2015

இது வல்லவா காதல்...

 
 
 
""Girl : I love u da
 
   Boy : என்ன திடிருன்னு ippadi சொல்றீங்க....
  
   Girl : hmm.... நீயும் love a சொல்லுவ சொல்லுவன்னு
                         எத்தன நாள்டா wait பண்ண...

   Boy : நா உன்ன love பண்றன்னு யார் சொன்னா?...
 
    Girl : ஒரு பொண்ணு ,பையன் பாக்குற  
             பர்வையுலையே சொல்லிருவா அவன் sight 
            அடிக்குரானா இல்ல True aa Love பண்றனான்னு

Boy : எப்பிடி

Girl : நா கஷ்டமா feel பண்ணும் பொது அவன் face உம
         dulla ஆகிரும் ,எனக்கு என்ன Problem
          nuதெரிஞ்சுக்க try பண்ணுவான் ...அத தெரிஞ்சு
         எப்படி என்ன சிரிக்க வைக்கலாம்னு try
         பண்ணுவான் ...கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே  
        என் அழுகைய விரும்பாத நீ...கண்டிப்பா என்ன
        அழ வைக்க மாட்டேன்னு நல்ல தெரியும்டா
        எல்லா பொண்ணுக்கும் தேவ santhosam,caring,trust
        அத கொடுத்தா அவளுக்கு அவன் தான் hero....

எனக்கு நீ தாண்டா hero எதிர் பாக்குற அழகு என்கிட்டே இருக்கா இல்லையானு தெரியல
but நீ கனவுலயும் நினச்சு பாக்காத true love a
உனக்கு என்னால கொடுக்க முடியும் டா
எந்த lovers a பாத்தாலும் உன் நியாபகம் தான்டா .....
என்ன love song கேட்டாலும் உன்ன நினச்சு தான் கேக்குறேன்டா...என் தோள்ள நீ கை போட்டு கொஞ்சம் தூரம் உன் கூட  நடந்தது போகணும்டா....
Love u love u love u love u FOREVER

Boy : (அப்படியே கண்கலங்கி நின்னான்...)

Girl : ooiii... என்னாச்சி நா ஏதும் தப்பா  
சொல்லிடேனா...

Boy : ( அவள hug பண்ணிகிட்டான்)

Girl : இப்போ என் புருஷனுக்கு என்ன ஆச்சி... நா உன் கூட இருக்கும் போது நீ எப்பவும் கண்கலங்க கூடாது...கண்கலங்கவும் விட மாட்டேன்... கண்ண தொடச்சிகோ...

Boy : நா உன்னை 6 month ha love பண்ணிடு இருக்கேன்... but நீ ஒரு தடவ கூட நீ பாத்தது இல்ல...but என்ன இவ்ளோ புரிந்து வச்சிருக்கியேடி... really i am lucky டி...i லவ் U டி...

Girl : என்ன லவ் பண்ரேனு எவ்ளோ பேரு சொல்லி irukka...but உன் கண்ணுல தா உண்மையான லவ் ha பாத்தேன்டா... i லவ் U டா புருஷா...

Boy : i லவ் U so much டி பொண்டாடி...

Saturday, June 13, 2015

தெரிந்துக் கொள்வோம் நாமும்....


  

    &gha; Nehl;Lf;fs; nrhy;Yk; 5>10 vd xt;nthU Nehl;bYk; 

xt;nthU Gifg;glq;fs; ,lk; ngw;wpUf;Fk; ,it 

xt;nthd;Wk; xt;nthU ,e;jpa tuyhw;iwg; giw 

rhw;Wfpd;wd.

mjhtJ>           


&gha; 5 tptrhaj;jpd; ngUik

 &gha; 10 tpyq;Ffspd; ghJfhg;G(Gyp>ahid>fhz;lhkpUfk;)

 &gha; 20 flw;fiu moF
&gha; 50 murpay; ngUik(,e;jpa ehlhSkd;wk;)


&gha; 100 ,aw;ifapd; rpwg;G(,kakiy)


&gha; 500 Rje;jpuj;jpd; ngUik(jz;bahj;jpiu)

&gha; 1000 ,e;jpahtpd; njhopy; El;gNkk;ghL

 இனி என்னுடைய பதிவுகள் அவ்வப்போது தொடரும் நண்பர்களே!

     


       

Tuesday, December 16, 2014

சிற்றிலக்கியங்கள் - தோற்றமும் வளர்ச்சியும்      தமிழில் சிற்றிலக்கியம் தோன்றி வளர்ந்த வரலாற்றினை முன் வைக்கும் முனைவர் ந.வீ.ஜெயராமன் “தொல்காப்பியர் காலத்தில் இடம்பெற்ற சிற்றிலக்கிய வித்து சங்க காலத்தில் ஆற்றுப்படையாக முளைவிட்டு, ஐந்தாம்     நூற்றாண்டில் அந்தாதியாகத் துளிர்த்து, ஏழாம் நூற்றாண்டில் கோவையாகிச் செடியாகி, எட்டாம் நூற்றாண்டில் உலாவாக மரமாகி, ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் கலம்பகமாகக் கிளைத்து,பதினோராம் நூற்றாண்டில் சதகமாகவும், பரணியாகவும் அரும்பி,    பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் பிள்ளைத் தமிழாக மொட்டாகி, பதினான்காம் நூற்றாண்டில் பள்ளாகக் காய்த்து, பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் குறவஞ்சியாகக் கனிந்தது” என்று குறிப்பிடுகிறார்.

சிற்றிலக்கியம் - விளக்கம்

1)
சிற்றிலக்கியம் அளவில் (பாடல் எண்ணிக்கை அல்லது அடிகளின் எண்ணிக்கை) சுருங்கியதாக அமைவது.
2)
அகப்பொருள், அல்லது புறப்பொருளில் ஏதேனும் ஒரு துறையைப் பற்றியதாக அமையும். (கோவை போன்ற சில சிற்றிலக்கியங்கள் பல துறைகளைக் கொண்டு அமைவதும் உண்டு.)
3)
பாடப்பெறும் கடவுள் அல்லது மன்னன் அல்லது வள்ளல் ஆகியோருடைய வாழ்வின் ஒரு சிறு கூறு மட்டுமே விளக்கப்பட்டிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக: உலா இலக்கியம் தலைவன் உலாவரும் காட்சியை மட்டுமே சிறப்பித்துப் பாடப்படுவது.
4)
அறம், பொருள், இன்பம், வீடு எனும் நான்கு உறுதிப் பொருள்களுள் ஏதேனும் ஒன்றைத் தருவதாக அமைவது சிற்றிலக்கியம்.
5)
இவ்வகையில் தூது, உலா, பிள்ளைத்தமிழ், கலம்பகம், கோவை, குறவஞ்சி போன்ற பலவகை இலக்கியங்கள் சிற்றிலக்கியம் என்ற வகைமையுள் அடங்கும்.


 சிற்றிலக்கிய வகைகளின் எண்ணிக்கை
       
          சிற்றிலக்கியம் என்பதனுள் 96 வகையான இலக்கியங்கள் காணப்படுகின்றன என்று பொதுவாகக் கூறும் வழக்கம் உள்ளது. சிற்றிலக்கிய வகைகள் தொண்ணூற்றாறு என்று கி.பி. பதினாறாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய பிரபந்த மரபியல் என்ற பாட்டியல் நூல் கூறுகின்றது. இந்நூல்,

    பிள்ளைக் கவிமுதல் புராணம் ஈறாகத்
    தொண்ணூற் றாறுஎன்னும் தொகையதுஆம்

என்கிறது.

(பிள்ளைக் கவி = பிள்ளைத் தமிழ் என்ற இலக்கியம் தொகை = எண்ணிக்கை)

அதாவது, பிள்ளைத் தமிழ் என்ற இலக்கிய வகை முதலாகப் புராணம் ஈறாகத் தொண்ணூற்றாறு வகைப்பட்டது பிரபந்தம் என்பது இதன் பொருள் ஆகும்.

வீரமா முனிவர் இயற்றிய சதுரகராதியும் 96 இலக்கிய வகைகளைக் குறிப்பிடுகின்றது.

சிவந்தெழுந்த பல்லவன் உலா என்ற நூலில், தொண்ணூற்றாறு கோலப் பிரபந்தங்கள் கொண்ட பிரான் (கோலம் = அழகு; பிரான் = தலைவன்) என்ற தொடர் இடம் பெறுகின்றது.

இவற்றால், சிற்றிலக்கியங்கள் 96 என்று கூறப்படும் பொதுவான மரபு இருந்துள்ளது என்று தெரிகிறது. ஆனால், இக்காலத்தில் முந்நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட சிற்றிலக்கிய வகைகள் உள்ளன என்று அறிஞர்கள் கூறுவர். எனவே, சிற்றிலக்கிய வகைகள் இவ்வளவு என்று வரையறுத்துக் கூற இயலாது எனலாம்.

நூல்களின் அமைப்பு

     அளவில் சிறிதாகச் சிற்றிலக்கியங்கள் அமைகின்றன. பல துறை சார்ந்த பெரிய நூல் போல் அமையாமல், ஒரு சிலதுறைகளைப் பற்றிய ஆழமான பார்வை உடையனவாக அவை அமைகின்றன.

     அளவு சுருக்கமானதாக அமைவதால், குறைந்த காலத்தில் படிக்கும் எளிமை உடையனவாக அமைகின்றன.

    வட்டாரச்    சார்புடையனவாகத்    திகழ்கின்றன. காப்பியங்களைப் போல் உலகப் பார்வையை     இவை  பெறுவதில்லை .

     தெய்வத்தை, மன்னனை, வள்ளலைப் புகழ்வதற்காக எழுதப்பட்டன.

     இவற்றுள் பல சிற்றிலக்கியங்கள் தமிழ் மண் சார்ந்த, தமிழ் மரபு சார்ந்த கருத்துக்கேளாடு அமைகின்றன.

     பக்தி சார்ந்த சிற்றிலக்கியங்கள் அதிகமாய் அமைகின்றன. 

காலம்

     ஆற்றுப்படை     இலக்கியங்கள் தோன்றிய சங்க  காலத்திலிருந்தே சிற்றிலக்கியங்கள் தோற்றம் பெற்றாலும், சிற்றிலக்கியம் உச்ச நிலையில் இருந்த காலத்தை நாம் கணக்கில் கொள்ள வேண்டி உள்ளது. “பல்லவர் காலத்தைப் பக்தி இலக்கியக் காலமென்றும் இடைக்காலச் சோழர் காலத்தைக் காப்பியக் காலமென்றும் அதன் மேலோங்கிய தன்மையாற் கூறுகிறோமே, அதுபோல நாயக்கர் காலத்தைச் சிற்றிலக்கியக் காலம் என்று அழைக்கலாம்”என்கிறார் டாக்டர் தமிழண்ணல். அதாவது கி.பி.15, 16, 17ஆம் நூற்றாண்டுகளை நாம் சிற்றிலக்கியக் காலமென்று அழைக்கலாம். நாயக்கர் காலத்தில் தமிழில் சிற்றிலக்கியங்கள் மிகுதியாகத் தோன்றி வளர்ந்தன.

வகைகள்

     புற்றீசல் போல முந்நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிற்றிலக்கிய வகை தமிழில் இருந்தாலும், அவற்றுள் தலையாயவையாக இருப்பன பதினான்கு வகைகளே ஆகும்.

     (1) ஆற்றுப்படை
     (2) அந்தாதி
    (3) மாலை
     (4) பதிகம்
     (5) கோவை
     (6) உலா
     (7) பரணி
     (8) கலம்பகம்
     (9) பிள்ளைத் தமிழ்
     (10) தூது
     (11) சதகம்
     (12) மடல்
     (13) பள்ளு
     (14) குறவஞ்சி

எனும் 14 வகைகள் தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியங்களில் புகழ் மிக்கனவாய்த் திகழ்கின்றன.

96 வகை சிற்றிலக்கியங்கள்

      தமிழில் சிற்றிலக்கியங்கள் நிறைய இருப்பினும் சிற்றிலக்கியங்கள் 96 வகைப்படும் எனச் சொல்வது மரபாகும். சிற்றிலக்கியங்களின் இலக்கணத்தைப் பாட்டியல் நூல்கள் வரையறை செய்கின்றன. 96 வகைப் பிரபந்தங்கள் என்ற எண்ணிக்கை எந்த நூலிலும் நிறைவாக விளக்கப்படவில்லை. இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் என்னும் முறைப்படி இவ்விலக்கிய நூல்களுக்கு இலக்கணம் கூறுமுற்படுபவை பாட்டியல் நூல்களாகும்.

தொல்காப்பியத்தின் அகப்புறத் துறைகளுள் பல பிற்காலத்தில் தனிச்சிற்றிலக்கியங்களாக வளர்ச்சிபெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.


இலக்கிய வகை - பொருள்


1. அகப்பொருள் கோவை - களவு, கற்பு முதல் கரு உரி அகம்.
2. அங்கமாலை - ஆண், பெண் அங்கங்கள்.
3. அட்டமங்கலம் - கடவுள் காக்கப் பாடுதல்.
4. அநுராகமாலை - தலைவன் தன் கனவைப் பாங்கர்க்குக் கூறுதல்.
5. அரசன் விருத்தம் - மலை, கடல், நாடு, நில வருணனை, வாள்,தோள்மங்கலம்.
6. அலங்கார பஞ்சகம் - -
7. ஆற்றுப்படை - பரிசில்பெற்ற கலைஞர் பெறவிரும்புபவரை ஆற்றுப்படுத்துவது.
8. இணைமணி மாலை - -
9. இயன்மொழி வாழ்த்து - குடி இயல்பு, அரசன் இயல்பு கூறி பொருள் வேண்டல்.
10. இரட்டை மணிமாலை - -
11. இருபா இருபஃது - -
12. உலா - தலைமகன் உலாவை எழுபருவ மகளிர் கண்டு களித்தல்.
13. உலாமடல் - கனவில் பெண் இன்பம்.
14. உழத்திப்பாட்டு - பள்ளர், பள்ளியர் - உழவு- சக்களத்தி சண்டை.
15. உழிஞைமா - மாற்றார் ஊர்ப்புறம் - உழிஞை சூடி முற்றுகை.
16. உற்பவ மாலை - திருமாலின் பத்து பிறப்பு.
17. ஊசல் - வாழ்த்துதல்.
18. ஊர் நேரிசை - பாட்டுடைத் தலைவன் ஊர்.
19. ஊர் வெண்பா - ஊர்ச்சிறப்பு.
20. ஊரின்னிசை - பாட்டுடைத்தலைவன் ஊர்.
21. எண் செய்யுள் - தலைவன் ஊர்ப்பெயர்.
22. எழு கூற்றிருக்கை - சிறுவர் விளையாட்டு அடிப்படை.
23. ஐந்திணைச் செய்யுள் - ஐந்திணை உரிப்பொருள்.
24. ஒருபா ஒருபஃது - அகவல் வெண்பா.
25. ஒலியல் அந்தாதி - -
26. கடிகை வெண்பா - தேவர் அரசரிடம் காரியம்.
27. கடைநிலை -
28. கண்படை நிலை -
29. கலம்பகம் - 18 உறுப்புகள்.
30. காஞ்சி மாலை - மாற்றார் ஊர்ப்புறத்துக் காஞ்சி மாலை சூடுதல்.
31. காப்பியம் - அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்ற பொருளில் பாடுவது.
32. காப்பு மாலை - தெய்வம் காத்தல்.
33. குழமகன் - பெண் கையிலிருக்கும் குழந்தையைப் புகழ்தல்.
34. குறத்திப்பாட்டு - தலைவி காதல், குறத்தி குறிசொல்லுதல்.
35. கேசாதி பாதம் - முடிமுதல் அடிவரை வருணனை.
36. கைக்கிளை - ஒரு தலைக்காமம்.
37. கையறுநிலை - உற்றார் இறந்த பொழுது வருந்துவது.
38. சதகம் - (அகம், புறம்) நூறு பாடல் பாடுவது.
39. சாதகம் - நாள், மீன் நிலைபற்றிக் கூறுவது.
40. சின்னப் பூ - அரசனின் சின்னங்கள் பத்து.
41. செருக்கள வஞ்சி - போர்களத்தில் வெற்றி ஆரவாரம், பேய்கள் ஆடல் பாடல்.
42. செவியறிவுறுஉ - பெரியோருக்குப் பணிவு, அடக்கம்.
43. தசாங்கத்தயல் - அரசனின் பத்து உறுப்பகள்
44. தசாங்கப்பத்து -- அரசனின் பத்து உறுப்பகள்
45. தண்டக மாலை --
46. தாண்டகம் - 27 எழுத்து முதல் கூடிய எழுத்துக்களைப் பெற்று வரும்.
47. தாரகை மாலை - கற்புடை மகளிரின் குணங்களைக் கூறுதல்.
48. தானை மாலை - கொடிப்படை.
49. தும்பை மாலை - தும்பை மாலை சூடிப்பொருவது.
50. துயிலெடைநிலை - பாசறையில் தூங்கும் மன்னனை எழுப்புதல்.
51. தூது - ஆண் - பெண் காதலால் அஃறிணையைத் தூதனுப்புதல்.
52. தொகைநிலைச் செய்யுள் - -
53. நயனப்பத்து - கண்.
54. நவமணி மாலை - -
55. நாம மாலை - ஆண்மகனைப் புகழ்தல்.
56. நாற்பது - காலம் இடம் பொருள் இவற்றுள் ஒன்று.
57. நான்மணி மாலை --
58. நூற்றந்தாதி - -
59. நொச்சிமாலை - மதில் காத்தல்.
60. பதிகம் -ஏதேனும் ஒருபொருள்.
61. பதிற்றந்தாதி - -
62. பயோதரப்பத்து -மார்பைப் பாடுவது.
63. பரணி - 1000 யானைகளை வென்றவனைப் பாடுவது.
64. பல்சந்த மாலை --
65. பவனிக்காதல் - உலாவல் காமம் மிக்குப் பிறரிடம் கூறுவது.
66. பன்மணி மாலை - கலம்பக உறுப்புகள்.
67. பாதாதி கேசம் - அடிமுதல் முடிவரை.
68. பிள்ளைக்கவி (பிள்ளைத்தமிழ்) - குழந்தையின் பத்துப்பருவங்கள்.
69. புகழ்ச்சி மாலை - மாதர்கள் சிறப்பு.
70. புறநிலை - நீ வணங்கும் தெய்வம் நின்னைக் காக்க.
71. புறநிலை வாழ்த்து - வழிபடு தெய்வம் காக்க.
72. பெயர் நேரிசை - பாட்டுடைத்தலைவன் பெயரை சார்த்திப்பாடுதல்.
73. பெயர் இன்னிசை - பாட்டுடைத்தலைவன் பெயரை சார்த்திப்பாடுதல்.
74. பெருங்காப்பியம் - கடவுள் வணக்கம், வருபொருள், நான்குபொருள் படபாடுதல்.
75. பெருமகிழ்ச்சிமாலை - தலைவியின் அழகு, குணம் , சிறப்பு.
76. பெருமங்கலம் - பிறந்தநாள் வாழ்த்து.
77. போர்க்கெழு வஞ்சி - மாற்றார் மீது போர்தொடுக்கும் எழுச்சி.
78. மங்கல வள்ளை - உயர்குலத்துப்பெண்.
79. மணிமாலை - -
80. முதுகாஞ்சி - இளமை கழிந்தோர் அறிவில் மாக்கட்கு உரைப்பது.
81. மும்மணிக்கோவை --
82. மும்மணிமாலை - -
83. மெய்கீர்த்தி மாலை - அரசனின் கீர்த்தியைச் சொல்லுவது.
84. வசந்த மாலை - தென்றல் வருணனை.
85. வரலாற்று வஞ்சி - குலமுறை வரலாறு.
86. வருக்கக் கோவை --
87. வருக்க மாலை --
88. வளமடல் - மடலேறுதல்.
89. வாகை மாலை - வெற்றி வாகை சூடுதல்.
90. வாதோரண மஞ்சரி - யானையை அடக்கும் வீரம்.
91. வாயுறை வாழ்த்து - பயன்தரும் சொற்களை அறிவுரையாகக் கூறுவது.
92. விருத்த இலக்கணம் - படைக்கருவிகளைப் பாடுவது.
93. விளக்கு நிலை - செங்கோல் சிறக்கப்பாடுவது.
94. வீர வெட்சி மாலை - ஆநிரை கவர்தல்.
95. வெற்றிக் கரந்தை மஞ்சரி - ஆநிரை மீட்டல்.
96. வேனில் மாலை - இளவேனில், முது வேனில் வருணனை.

பேரிலக்கியமும் சிற்றிலக்கியமும்
சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, கம்பராமாயணம், பெருங்கதை, வளையாபதி, குண்டலகேசி என்பன போன்றவை பெருங்காப்பியங்கள். உதயணகுமார காவியம், நாககுமார காவியம், யசோதர காவியம், சூளாமணி, நீலகேசி போன்றவை சிறுகாப்பியங்கள். இவை போன்ற இலக்கியங்களைப் பேரிலக்கியம் என்று அழைப்பது மரபு ஆகும். தூது, உலா, பிள்ளைத்தமிழ், கலம்பகம் முதலியவற்றைச் சிற்றிலக்கியம் என்பர். பேரிலக்கியத்திற்கும் சிற்றிலக்கியத்திற்கும் இடையே சில வேறுபாடுகள் உள்ளன. அவற்றைக் காண்போம்:


வரிசை எண்
பேரிலக்கியம்
சிற்றிலக்கியம்
1. பாடல் எண்ணிக்கை / அடி எண்ணிக்கை அதிகம் பாடல் எண்ணிக்கை / அடி எண்ணிக்கை குறைவு.
2. அகப்பொருளிலோ புறப்பொருளிலோ பல துறைகளை உள்ளடக்கியது ஏதேனும் ஒரு துறையை மட்டும் கூறும்
3. பேரிலக்கியம் தலைவனின் முழு வாழ்க்கையையும் விளக்கிக் கூறும். சிற்றிலக்கியம் தலைவனின் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியை மட்டும் கூறும்.
4. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய நான்கையும் கூறும். ஏதேனும் ஒன்றைக் கூறும்.


பயன்
     சிற்றிலக்கியங்கள் மூலம் ஓரளவு தமிழ்ப் பண்பாட்டினை, தமிழக வரலாற்றினை அறிய முடிகிறது.
     கற்பனை ஆற்றலைப் பெருக்குவதில் சிற்றிலக்கியங்கள் பேருதவி புரிகின்றன.
     பள்ளு போன்ற சிற்றிலக்கியங்கள் மூலமாக அக்கால மக்களின் சமூக வாழ்வியலை நம்மால் அறிய முடிகிறது.
     பிள்ளைத் தமிழ் போன்ற சிற்றிலக்கியங்கள் அழகியல் தன்மையோடு காணப்படுகின்றன.
     தெய்வங்கள் மீது அமைந்த சிற்றிலக்கியங்கள் மூலம், ஊர் வரலாறு, புராணக் கதைகள், மக்களின் வழிபாட்டு முறைகள் ஆகியவற்றை அறியலாம்.
     மொத்தத்தில் சிற்றிலக்கியங்கள் தமிழ் வளர்ச்சிக்குப்   பேருதவி செய்வனவாய் அமைந்துள்ளன.
     அளவிலே சிறியதாயிருந்தாலும் பெரும் சுவையைத் தருவனவாய்ச் சிற்றிலக்கியங்கள் அமைகின்றன. 

..........................................................           thanks to google search and www.tamilvu.org